Hva vil vi?

Visjon

Landeskogen skal bli et ledende senter i Norge og Europa, med høy kvalitet på formidling av kunnskap om fredsarbeid. Norges rolle som fredsbevarende og fredsskapende nasjon i FN-samarbeidet skal stå sentralt.

Mål

Landeskogen skal være et nyskapende og samtidsorientert formidlingssenter for ungdom i aldersgruppen 15 til 18 år. Med innovative undervisningsopplegg skal vi bidra til holdningsbygging og ansvarliggjøring for globale utfordringer på individnivå.

Fredssenteret skal bli en attraktiv møteplass for norsk og europeisk ungdom. Landeskogen skal bli et møtested og en foretrukken arena for internasjonale ungdomsarrangement med verdibasert innhold relatert til virksomheten, – der storpolitikk møter folkelig engasjement. Landeskogen skal videreutvikles som ideologisk overbygning for Aktive Fredsreiser sine internasjonale prosjekter og holdningsskapende reiser i Polen og Tyskland, og et sted for toveis undervisnings- og forskningssamarbeid mellom Norge og utvalgte institusjoner i Europa. Campus Landeskogen skal bli en arena for utveksling og feltstudier innenfor relevante faglige oppgaver på universitetsnivå, for norske og utenlandske studiesteder. Virksomheten skal utvikles med tanke på å nyttiggjøre seg naturen og regionen sine fortrinn og relevante aktører sine komplementerende tilbud.

Målgrupper

Ungdom i alderen 15 til 18 år, er hovedmålgruppen for vårt arbeid.

Ungdom er nytenkende og nyskapende med tanke på morgendagens samfunn og utfordringer. Ungdom kan anvende ny kunnskap for å finne løsninger, og motivere til at flere tar ansvar for å skape fred og rettferdige samfunn på en måte som også fremmer miljøet.

Internasjonalt fredsarbeid

Det norske forsvaret har, og har hatt, roller i internasjonalt fredsarbeid, fredsmekling og fredsbevaring. Vi vil i vår formidling benytte aktuelle og reelle situasjoner og konfliktområder der norske styrker har hatt en rolle i senere år. Landeskogen skal utvikles til en arena for læring og formidling av kunnskap fra ulike konfliktområder. Tidsvitner, veteraner og ledende personell som har kunnskap og erfaringer fra fredsskapende arbeid og militær tilstedeværelse i FN-ledede operasjoner, involveres i formidlingen. Formidlingen skal også omfatte sivilbefolkningen. Representanter fra sivilsamfunn, 1. og 2. generasjons flyktninger med varig opphold i Norge, vil også bidra tilsvarende. Forskningskunnskap fra relevante FOU-miljø nasjonalt og internasjonalt skal gjøres tilgjengelig og benyttes i formidling til kommende generasjoner. Stedet skal også være en arena for utvikling av nye måter for formidling av fredsforsking og utvikling av ny kunnskap gjennom at ulike forskningsmiljøer kopler sin kunnskap for å utvikle og anvende sin kunnskap i nye situasjoner. Ungdom skal involveres i kunnskaps- og teknologiutvikling gjennom ulike aktiviteter knyttet til virksomheten.

Vår formidling

Kjernepunkter i vår formidlingen er:

 • Konfliktløsning og fredsskaping
 • Menneskerettigheter
 • FNs bærekraftmål
 • Sivilsamfunn og medborgerskap.

Senteret skal ha hovedfokus på nyere tids konfliktområder og fredsskapende arbeid. Et fredssenter der vi tar lærdom av historien, og trekker linjene til vår samtid og nære fremtid.

Vi har utstillinger og seminarer rundt temaer som:

 • Menneskerettigheter
 • Demokrati
 • Folkemord
 • Rasisme og antisemittisme
 • Mobbing
 • Falske nyheter
 • Ytringsfrihet vs krenkelser og hatefulle ytringer
 • Konspirasjonsteorier
 • Klima og miljø
 • Nazisme og nynazisme
 • Den kalde krigen
 • Den 2. verdenskrig i Norge og Setesdalen