Hva vil vi?

På Landeskogen skal storpolitikk kunne møte folkelig engasjement.
Ikke minst skal ungdom fra mange land møtes og forstå at de kan være
med å skape fred og bygge ned fordommer ved hjelp av egen innsats.

Vi ønsker å formidle budskapet om å tenke globalt, handle lokalt

Landeskogen Peace Center har et svært bredt nettverk av organisasjoner, institusjoner og andre potensielle samarbeidspartnere, samt målgrupper. Ressursgruppen som er tilknyttet senteret har røtter i et bredt omfang av miljøer, og representerer viktige og sentrale posisjoner både innenfor det fredsfaglige, pedagogiske og handlingsorienterte sjiktet. Norge trenger et slikt senter. Det finnes per dags dato ingen sentre med tilsvarende profil, og særlig ikke på Sørlandet.

Å desentralisere norsk fredsengasjement er en viktig komponent. Ikke bare for å styrke
distriktsutviklingen i et bestemt område, men også for å nå ut til mange som ikke opplever
tilbudene i Oslo og omegnen som spesielt tilgjengelige. «Tenke globalt, handle lokalt» får en helt ny klang i Grendi.

Visjon

Vi ønsker å være et samlested for fremtidens freds- og menneskerettighetsarbeidere

Landeskogen Peace Center skal bli et samlested for fremtidige freds- og menneskerettighetsarbeidere. Senteret skal tilby utdanning innenfor freds- og menneskerettighetsfeltet og fungere som en førstegangstjeneste som forbereder ungdom og unge voksne på et profesjonelt virke som freds- og menneskerettighetsarbeider.

Formålsparagraf

Vi ønsker å tilby informasjon og kompetansehevende tiltak

Landeskogen Peace Center skal være en lokal kunnskapsbase som tilbyr informasjon og kompetansehevende tiltak om ikkevold, konflikthåndtering, menneskerettigheter og fredspolitikk. Landeskogen Peace Center skal være en nasjonal arena for fredsfaglig og fredsaktivistisk erfaringsutveksling, gjensidig kunnskapsformidling og dialog. Landeskogen Peace Center skal også arbeide for et tettere internasjonalt samarbeid mellom freds- og menneskerettighetsaktører i verden.

Verdigrunnlag

Vi ønsker å fremme solidaritet, rettferdighet, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger.

Landeskogen Peace Center er en politisk og religiøst uavhengig institusjon som er tuftet på troen om ikkevold gjennom vektlegging av fredelig konflikthåndtering og menneskerettigheter. Landeskogen Peace Center vil fremme solidaritet, rettferdighet, likeverd og forståelse på tvers av kulturelle forskjeller og politiske målsetninger gjennom formidling, dialog og ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter.