Klima og miljø

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag.
De fleste klimaforskere i verden er enige om at klimaet på jorden er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp. Men hva er egentlig klimaendringer? Hvordan påvirker de oss mennesker, og hva kan vi gjøre for å stoppe dem?
Utstillingen forteller litt om hvilke utfordringer vi står overfor og også hva som blir gjort. Viktigheten med å ta vare på vannet, lufta og jorda.

FNs klimapanel
I 2007 fikk Al Gore og FNs klimapanel Nobels fredspris. Slik ble sammenhengen mellom klima og miljø og fred løftet frem og tydeliggjort.

FNs bærekraftmål
3. august 2015 vedtok FN 17 bærekraftmål – en arbeidsplan for en global utvikling som tar vare på menneskers behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.

1) Utrydde all fattigdom.
2) Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
3) Sikre og fremme god helse for alle.
4) Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring.
5) Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter.
6) Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.
7) Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.
8) Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
9) Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
10) Redusere ulikhet i og mellom land.
11) Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
12) Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
13) Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.
14) Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.
15) Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon.
16) Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
17) Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Fakta om klima
Klimaendringene er her og de har effekter på natur og mennesker på alle kontinenter og alle hav. Jo varmere det blir, desto større blir virkningene.
Skal vi lykkes må vi i dag velge infrastruktur, teknologi og produkter som ikke låser oss til fortsatt og fremtidige utslipp.

Havet
Mat fra havet kan redde oss når matjorden er utarmet Men ressursene i havet trues av overbeskatning, temperaturstigninger, ødeleggelser av kystsoner, forurensing og forsuring.
Bærekraftmål nr 14 – bevare og bruke hav og mariene ressurser på en bærekraftig måte.

Vann
Mengden vann på jorden er konstant, men ferskvannsressursene trues av klima endringene, forurensing og overforbrukt. Når et av fem mennesker ikke har tilgang på rent og nok drikkevann har vi en global vannkrise. Forurenset drikkevann tar livet av mange mennesker, gir tapt arbeidsfortjeneste når mennesker blir syke og trenger pleie eller unge jenter må bruke arbeidsdagen på farefulle turer for å hente vann fremfor å gå på skole.
Bærekraftmål 6 – sikre bærekraftig vannforsyning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Klimaendringer og helse
Hetebølger, flom og tørke er direkte helserisikoer. Global oppvarming kan føre til at sykdommer sprer seg.  Og matmangel. Slike problemer kan føre til at det blir flere flyktninger. Noe som igjen kan få flere helseproblemer og konflikter som følger.
Bærekraftmål 3 – sikre og fremme god helse og sunnhet for alle aldersgrupper.

Artsmangfold
Mot slutten av dette århundre, kan opptil 920 % av artene være borte. Dette er en stor natur og klimakatastrofe. Det er derfor viktig å beskytte og bevare artsmangfoldet.

Luft
2015 meldte NRK (etter klimamøtet i Paris) at hver eneste dag dør 4000 kinesere av luftforurensing.

Regnskog
Regnskogen må bevares for å bremse og hindre klima endringene og bevare artsmangfoldet og livsgrunnlaget for millioner av mennesker.
Den tropiske regnskogen ligger i et belte rundt ekvator.
Ukritisk hogst av regnskog skader urfolk og reduserer artsmangfoldet, gir sosial og politisk ustabilitet.

Søppelberg
I 2014 kastet verdens befolkning 41,8 millioner tonn elektrisk avfall.
Dette tilsvarer en 23 000-km lang kø av 40 tonn tunge lastebiler fra New York til Tokyo og tilbake.
Bærekraftsmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon

Plastsøppel i havet
Søppel i form av nylontau og riskegarn har en nedbrytingstid på 600 år, og plastflasker 450 år. Plastsøppel i havet forsvinner ikke. Noe flyter, mye synker og noe havner på stendene.
Før 1950 var plast ganske ukjent, men er i dag verdens største miljøkatastrofe.

Plasthvalen
Den 28

activity- anxiety sildenafil bestellen.

Patients usually do not volunteer their problem with ED. viagra online Standard Questionnaires.

– laminectomyAt higher doses, no differences were seen in Tmax. cialis otc usa.

. januar 2017 strandet det en hval ved Ågotnes på Stora i Hordaland.  Den oppførte seg svært unormalt, og etter gjentatte forsøk på å lede den ut i havet igjen, så ble det avgjort at den skulle avlives.
Under slakteprosessen ble hvalens mage åpnet, og man oppdaget at magesekken ikke var fylt av blekksprut som er artens favorittkost, men plastposer og større plastflak – ca 40 slike plastbiter totalt.
Historien om hvalen og plasten spredte seg raskt til medier over hele verden.
Her hjemme ble gåsenebbhvalen et sterkt symbol på, og referanse til det globale miljøproblemet som forurensing i det marine miljø faktisk er.